Gemer Liga 2018 propozície

GEMER LIGA 2018

súťažný poriadok

Na stretnutí, ktoré sa konalo 7. februára 2018 za účasti zástupcov streleckých klubov:

o   Jesenské - SK TRITON

o   Rimavská Sobota - COMARS

o   Rimavská Sobota - ARSENAL Shooting Club

o   Rimavská Sobota - ŠSZ MAGNUM

 

sa dohodlo, že aj v roku 2018 sa bude, v rámci spolupráce a dobrých vzťahov medzi strelcami, organizovať spoločná dlhodobá súťaž pod názvom: GEMER LIGA 2018 - piaty ročník.

 

Podmienky organizovania súťaže:

1.     Súťaž je zložená zo štyroch samostatných streleckých pretekov - každý klub organizuje jednu súťaž.

2.     Súťaž je otvorená pre všetkých držiteľov zbrojných preukazov.

3.     Na stretnutí boli dohodnuté nasledovné termíny (kolá) GEMER LIGY:

 

1. kolo - 3. marec                    ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota

2. kolo - 21. apríl                     ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota

3. kolo - 21. júl                          COMARS Rimavská Sobota

4. kolo - 1. september          SK TRITON Jesenské

 

4.     Propozície pretekov zverejnia organizátori pretekov minimálne týždeň pred plánovaným podujatím, v prípade zmeny termínu, minimálne 14 dní pred podujatím (predpreteky nie sú povolené).

5.     Každé ligové kolo bude mať približne 50 - 60 rán, ktoré budú rovnomerne rozdelené medzi 4 parkúriky (stages). Každý pretek bude používať rovnaký systém hodnotenia preteku WinMss.

6.     Po skončení každého preteku organizátor súťaže zverejní výsledkovú listinu na svojej web stránke. Výsledkovú listinu doložia kluby na spoločné zasadanie zástupcov klubov, ktorí súťaž spoločne vyhodnotia a určia konečné poradie pretekárov (predpokladaný termín: 25. októbra 2018). Kluby môžu na svojej stránke viesť priebežné výsledky celej súťaže - t. j. súčty bodov za všetky uskutočnené kolá. Tieto informácie sú však iba orientačné – po skončení preteku zástupca klubu COMARS Rimavská Sobota – p. Milan Mišák spracuje konečnú výsledkovú tabuľku a pošle ju jednotlivým klubom.

7.     Celkové vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom urobia spoločne zástupcovia všetkých klubov na svojom spoločnom stretnutí pričom miesto a čas budú zverejnené mesiac pred podujatím na web stránkach jednotlivých klubov (predpokladaný termín: 3. november 2018).

 

Podmienky hodnotenia GEMER LIGY:

 

1.     V súťaži budú hodnotení strelci, ktorí sa zúčastnia minimálne 3 kôl a dodržia nižšie uvedené podmienky.

 

2.     Súťažné divízie: základná (basic) a open:

o   základná divízia - BASIC - pištole a revolvery bez optických mieridiel a zásobníka do max 21 nábojov,

Pozn.: Strelec nebude hodnotený, ak použije zásobník s kapacitou viac ako 21 nábojov.

o   divízia OPEN - zbrane s optickými mieridlami, pričom môže použiť zásobník s kapacitou viac ako 21 nábojov.

 

3.     Strelecké kategórie:

o    juniori / juniorky (do 18 rokov),

o    muži / ženy (19 - 50 rokov),

o    seniori / seniorky (nad 50 rokov),

o    super seniori /super seniorky (nad 60 rokov).

Kategória bude vyhodnotená, keď sa v nej zúčastnia minimálne traja pretekári aspoň troch kôl.

Poznámka: Zaradenie do streleckej kategórie je podľa veku, ktorý dovŕši pretekár v danom roku.

 

4.     Strelecké divízie:

Divízia bude vyhodnotená, keď sa v nej zúčastnia minimálne traja pretekári minimálne troch kôl.

 

5.     Hodnotenie:

a.      Každý pretekár získa za umiestnenie na preteku body.

b.     Aby bol pretekár hodnotený v GEMER LIGE 2018 musí absolvovať aspoň 3 kolá tejto súťaže v tej istej streleckej divízii.

c.      Pretekár môže súťažiť v obidvoch divíziách (Basic a Open) súčasne (pri použití rôznych zbraní), ale vždy len za ten istý klub.

d.     V prípade, že sa pretekár zúčastnil všetkých štyroch súťažných kôl, počítajú sa mu tri najlepšie dosiahnuté výsledky.

e.      Pretekár môže súťažiť len za jeden strelecký klub počas celého roka. Pretekár oznámi pri svojej registrácii na svojom prvom preteku, za ktorý klub štartuje a táto skutočnosť platí celý súťažný rok. V prípade, že sa pretekár na ďalšom preteku zaregistruje pod iným klubom, táto skutočnosť už nebude akceptovaná. Pretekár nemusí byť registrovaný v žiadnom klube – uvedené tiež platí celý súťažný rok, aj keby medzi časom sa pretekár v niektorom klube zaregistroval.

f.       V hodnotení GEMER LIGY 2018 na každej súťaži prvý pretekár získa 20 bodov, druhý 19 bodov tretí 18 bodov .... a pretekár na 20. mieste a ďalší za ním získajú po 1 bode. O celkovom umiestnení pretekára rozhodne súčet bodov, ktoré získal v zmysle vyššie uvedeného.

g.      V prípade rovnosti bodov na preteku rozhodne usporiadateľ podľa vlastných kritérií a propozícii ako vytvorí riadne poradie pretekárov.

h.     V prípade rovnosti bodov v celkovom hodnotení na 1. - 3. mieste GEMER LIGY 2018 sa bude rozhodovať podľa nasledovného kľúča:

Víťazom sa stane pretekár, ktorý sa

·       zúčastnil všetkých štyroch ligových kôl – v prípade rovnosti aj v tomto prípade sa postupuje podľa nasledujúceho bodu:

o   na poslednom preteku, na ktorom sa zúčastnili obidvaja pretekári, sa umiestnil lepšie.

i.       Spory a protesty na preteku rieši usporiadateľ preteku.

j.       Spory a protesty v rámci celkového hodnotenia ligy riešia spoločne zástupcovia všetkých klubov. Rozhodnutie zástupcov klubov je konečné a platné okamihom jeho vyhlásenia a nie je možné ho zmeniť a ani sa inde dovolať zmeny jeho rozhodnutia.

 

Dohodnuté na spoločnom zasadaní streleckých klubov dňa 7. februára 2018, Rimavská Sobota.

 

Platné dňom podpisu všetkých zúčastnených strán.

 

 

ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota..........................................................................................

 

COMARS Rimavská Sobota............................................................................................................................

 

SK TRITON Jesenské .........................................................................................................................................

 

ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota ..................................

Novinky:

Výsledky GL 2019

Úhrada členského do klubu COMARS

Včelince september 2018

Strelecké súťaže - jeseň 2018

Koniec GL 2018!!!

4. kolo GL 2018

Gemer Liga 2018 po 3. kole

Gemer Liga 2018 - 3. kolo

Upozornenie.

Gemer Liga 2018 po 2.kole

Ľudia, ktorí majú výhrady voči zbraniam, tím nestavajú násilie mimo zákon, ale naopak si koledujú o vládu hrubej sily, kde nejväčší, nejsilnejší dravci medzi ľuďmi majú vždy automaticky "pravdu". Tento stav ukončili až strelné zbrane.
Lester Neil Smith