História streleckého klubu COMARS Rimavská Sobota

Slovenský zväz technických športov (SZTŠ) ako členská organizácia Slovenskej republiky je právnym nástupcom Zväzu pre spoluprácu s armádou. Jej sídlom je Nitra a pod súčasným názvom existuje od roku 1999, keď boli jej stanovy  zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Slovenský zväz technických športov (SZTŠ) je dobrovoľná, otvorená, nepolitická, samostatná organizácia  
Strelecký klub  COMARS  Rimavská Sobota  vznikol založením z členov bývalého športovo- streleckého  klubu  BČ FITY Rimavská Sobota dňa 1.1.1997.

Základná organizácia   SZTŠ COMARS   Rimavská Sobota vznikla v roku 1997  a  oficiálne bola zaregistrovaná v registri SZTŠ dňa 21.11.1997 pod registračným číslom 21 – 048 - 1136. Na začiatku mala  7 členov a začala postupne svoju činnosť. V ďalšom roku už mala takmer 15 členov a v súčasnosti je to viac ako 100 členov.
V novembri 2015 bol náš klub prijatý za riadneho člena SSZ /Slovenského streleckého zväzu / Bratislave pod registračným číslom RS0442.
Prevažná činnosť streleckého klubu je zameraná na športovú streľbu z krátkych i dlhých guľových zbraní, na výcvik strelcov , príprava športovcov na ďalšie súťaže , výcvik pracovníkov SBS, Polície, Armády SR.           V roku 2008 na výročnej schôdzi bol schválený názov klubu na: Strelecký klub COMARS  Rimavská Sobota 

Zakladajúci členovia klubu boli:

 • Milan Mišák
 • Ladislav Varga
 • Zoltán  Gál
 • Ing. Ján Ištók
 • Jozef Jobbik
 • Róbert Gaál
 • Róbert Boroš 

Prvé dva roky po vzniku klubu chodili členovia klubu strieľať na tzv. Mestskú strelnicu v Rim. Sobote. Pre neúnosné finančné požiadavky správcu Mestskej strelnice  sa klub rozhodol hľadať a zariadiť si vlastnú strelnicu. 
Vlastnú strelnicu sme začali budovať v katastri obce Zacharovce, v nevyužívanej bývalej pieskovcovej bani. Po dosť veľkých terénnych úpravách strelnice a okolia sme zhotovili 2 prístrešky – jeden ako sklad terčov a jeden v oddychovej zóne strelnice. Postupne sa upravili parkúry a dostrelište strelnice .
Na strelnicu bol  vypracovaný balistický posudok a strelnica bola spustená do prevádzky.
Na strelnicu bolo vydané aj kladné rozhodnutie a súhlas s prevádzkou od OR Policajného zboru SR. 
Strelnica klubu COMARS je oplotená a uzamknutá vstupnou bránou.
V zadnej časti areáli je tzv. oddychová zóna , kde sa členovia klubu a iný pretekári   zídu na krátkom posedení. 
Celú činnosť klubu riadi predseda klubu a výbor klubu, ktorý má rozdelené úlohy pri prevádzke strelnice ako aj pri ďalšej činnosti v klube. 
Strelecký klub COMARS organizuje každý rok strelecké súťaže v termínoch podľa streleckého kalendára klubu.

Súťaži sa o majstra klubu v štyroch disciplínach:   

   1. streľba z pištolí , revolver podľa IPSC
   2. streľba z brokovnice
   3. streľba z malokalibrovky – SNIPER
   4. streľba zo samonabijacích pušiek - SDGZ

Každé jednotlivé preteky sa bodujú a vyhodnocujú samostatne.
Celkové výsledky za jeden kalendárny rok v každej disciplíne sa vyhodnocujú na výročnej členskej schôdzi klubu COMARS konané 1 x za rok.
Na členskej schôdzi sa prijímajú závažné  rozhodnutia , upravuje sa činnosť a práca v klube.

Výbor klubu COMARS od januára 2017

 • Predseda klubu:            Milan  Mišák
 • Podpredseda klubu:     Zoltán Gál
 • Tajomník klubu:            Jozef  Köböl
 • Pokladník klubu:          Mária Mišáková
 • Člen  výboru:               
  • MUDr. Ján Hollý
  • Pavol Visnyai

Kontrolná  a  revízna  komisia:

 • Predseda: Jozef Jobbik
 • Člen:         
  • Ivan  Oštrom
  • Ľubomír Laššák
 • Rozhodcovská sekcia:     Mgr. Tibor Figei 

 

Strelecké sekcie:  
  zodpovedný vedúci
 sekcia  Brokovnica Tomáš Agócs
 sekcia  SOS pištol Zoltán  Gál
 sekcia  SNIPER
Jozef  Köböl
 sekcia  SDGZ - puška 
Štefan Kolesár
 sekcia  CPS - veľkorážna puška Jozef  Köböl